4/1/07

Continguts terminals actitudinals

Continguts d'actituds

1. Optimació del treball:

Eficàcia i eficiència en aplicar les tècniques i recursos que possibilitin l'observació, l'anàlisi, el seguiment i el registrament dels processos psicològics, antropològics o sociològics a analitzar.

2. Ordre i mètode de treball:

Seqüència i ordenació de les accions segons els protocols de les tècniques d'investigació en el camp de la psicologia, de l'antropologia i de la sociologia.

3. Execució independent del treball:

Rigorositat en aplicar les tècniques i els recursos que possibilitin l'observació, l'anàlisi, el seguiment i el registrament dels processos que cal estudiar.

Rigorositat en el tractament estadístic de les dades obtingudes en l'observació.

Rigorositat en la interpretació de les diferents teories psicològiques, sociològiques i antropològiques.

4. Intercanvi d'idees, opinions i experiències:

Esperit crític davant de les situacions de desigualtat social o discriminació.

5. Interès per les relacions humanes:

Mostrar una actitud de respecte als diferents nivells individuals de desenvolupament.

Cordialitat a l'hora d'establir relacions amb els altres.

Respecte per les persones i la seva llibertat individual dins d'un grup social.

Interès per les opinions i creences d'altres grups socials.

6. Obertura a l'entorn professional i la seva evolució:

Interès per l'entorn social, econòmic i laboral.

7. Igualtat davant de les diferències socials, culturals o de sexe:

Tractament no discriminatori.

Respecte a les diferents maneres de pensar.

No hay comentarios: