4/1/07

Objectius terminals procedimentals

Continguts de procediments:

1. Interpretació de les diferents teories relacionades amb la psicologia, l'antropologia i la sociologia i dels seus autors o corrents principals.

2. Anàlisi dels aspectes socioeconòmics i culturals de la diversitat: relació entre estratificació social i factors socioeconòmics, identificació de les institucions que participen a la cooperació internacional i de les seves estratègies de cooperació en l'àmbit de l'educació (Unitat 2)

3. Aplicació de mètodes d'investigació en els camps de la psicologia, antropologia i sociologia: deteminació de la mostra, realització d´enquestes obertes i tancades, realització de guions d´entrevistes, recerca bibliogràfica de fons documentals (Unitat 5)

4. Tractament estadístic de dades: (Unitat 4)
Identificació de les dades que cal tractar.
Selecció de la mostra.
Determinació del tractament estadístic en funció del que es pretén estudiar.
Confecció d'instruments per a la recollida de dades.
Aplicació del tractament estadístic.
Determinació del tipus de gràfica d'utilització preferent en funció de les variables que cal estudiar.

No hay comentarios: