30/9/07

Com aprenem? Les teories constructivistes de l'aprenentatgeLes propostes de gestió organitzativa es fonamenten en les teories constructivistes de l´aprenentatge , segons les quals l´aprenentatge es dóna (=queda integrat dins els nostres esquemes cognoscitius) quan el material d´aprenentatge es relaciona de forma significativa amb allò que ja sabem. El nou material provoca un procés de desequilibri cognitiu, conflicte i reequilibri (=assimilació). És llavors quan la persona construeix la realitat atribuïnt-li nous significats. Aquesta atribució de significats (l´aprenentatge) dóna lloc al desenvolupament personal.

Què suposen a la pràctica aquestes teories? D´elles se n´ha derivat una forma de treballar i unes propostes didàctiques (projectes de treball) que als informadors ens poden aportar el següent:
• Per transmetre coneixement s´han de tenir en compte els coneixements previs dels participants.
• L´aprenentatge es construeix en grup i és un procés lent, en el qual els que no saben aprenen dels que saben just un poquet més que ells. Es necessària la mediació d´aquests per despertar els coneixements que esteim preparats per adquirir i que Vygotsky va anomenar zona de desenvolupament pròxim.
• En el futur no serà tan necessari transmetre coneixements com ensenyar a organitzar-se per cercar. Ensenyar a com se fa per aprendre i per estudiar: elaborar guions d´estudi, saber on cercar.... Aprendre a aprendre significa: adquirir estratègies cognitives d´exploració ordenada, planificació i regulació de la pròpia activitat.
• En el futur triomfaran les persones que sapin dirigir el seu aprenentatge de forma creativa i personal. Per fer-ho és necessari haver-se educat. Davant una xarxa que conté tanta informació no duu enlloc esperar passivament vam què me conten.
Guida Al·lès
Setembre 2007

No hay comentarios: